domenica 17 maggio 2009

DIFENDIAMO LE EE.OO.II.


Già da qualche mese le Escuelas Oficiales de Idiomas si sono mosse per protestare contro il ROF (il documento che regola l'organizzazione delle nostre EEOOII) proposto dalla Conselleria.

Molti di noi, insegnanti della scuola di Quart, hanno manifestato il loro dissenso in manifestazioni e adesioni allo sciopero, ma vorremmo anche coinvolgere voi, lettori del nostro blog e pertanto nella grande maggioranza studenti di EEOOII, perché se il ROF dovesse venire approvato, molti alunni potrebbero perdere la possibilità di studiare l'italiano, soprattutto nelle scuole più piccole.

Seguendo il meme lanciatoci dagli attivissimi amici chiodini di Sagunto, anche il nostro blog si unisce alla protesta contro il ROF.

Qui di seguito troverete una prima proposta di cambiamento di questo documento, fatta dalla nostra associazione di professori di EEOOII (per questo il documento è in valenzano).


En el primer trimestre de 2009, la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana va presentar una ordre que pretén regular les EOIs de la nostra comunitat. Aquest document suposa un fort retall en l’oferta d’idiomes a tot el nostre territori amb la pèrdua de llocs de treball docent que aquest fet produirà, així com l’empitjorament de les seues condicions laborals i la defunció de les EOIs que es convertiran, de fet, en centres on s’estudie només l’anglés.

Nosaltres professors d’EOIs entenem que les nostres escoles són l’únic organisme públic que ofereix la possibilitat d’aprendre idiomes als seus ciutadans fora de l’ensenyament obligatori i en alguns idiomes (la majoria) l’única. Volem assenyalar també el perill que suposa l’aplicació de l’esborrany d’aquesta ordre que comportaria la pèrdua d’un 25% dels grups que estan en funcionament en aquests moments.
Per tot això exigim:
1. que es diferencie entre l’oferta i la demanda d’un idioma com l’anglés de la resta dels idiomes;

2. que la Conselleria assegure l’ensenyament de tots els idiomes de la CEE i de l’àrab, el rus i el xinés;

3. una disminució de les ràtios per tal d’impartir un ensenyament d’idiomes de qualitat i efectiu;

4. una planificació adient d’EOIs i d’aularis;

5. que no es deixe a la voluntat política de l’administració educativa la creació i supressió de grups;

6. no posar cap nombre mínim per a la creació de grups ja que molts dels idiomes que se estudien a les EOIs només es poden aprendre en elles i que cada centre puga ofertar un grup de totes les llengües que ja s’imparteixen i en tots els nivells, per tal de garantir la continuïtat i la finalització dels estudis;

7. que la reserva de places, en règim presencial, per l’alumnat que demane estudiar anglés pertanyent al Cos de Mestres o de Secundària, prevista en l’esborrany, no siga atesa. Aquestes places podrien ofertar-se com a cursos específics o de formació en horari d’ 11 a 17 hores;

8. que es tinguen en compte criteris com ara la ruralitat (cap comarca pot quedar sense oferta d’idiomes per no trobar-se prop d’un àrea urbana) i les necessitats de la societat en quasi totes les comarques en determinats idiomes per motiu de la immigració (sanitat, forces de seguretat, ajuntaments...) per a la creació de grups;

9. que s’escolte la direcció del centre a l’hora de determinar el nombre d’unitats d’una EOI;
10. igualtat d'oportunitats entre alumnes oficials i lliures en les proves de certificació, i per això, l'eliminació de la Fitxa Individualitzada de Seguiment (FIS);

11. que les coordinacions que porten reducció de grups es puguen fer a totes les EOIs.

Alcuni di questi punti, per il momento sono proposte e magari possono essere discussi e ritoccati, ma anche le vostre opinioni sono importanti. Se avete un blog, e volete, potete unirvi alle nostre richieste, altrimenti è importante che ne parliate anche con i vostri compagni e con il vostro o la vostra insegnante.

Perché ricordate che le Escuelas Oficiales de Idiomas sono una ricchezza incredibile e offrono un'opportunità che non ha eguali in Europa. In Italia, per esempio, un corso come quelli che potete seguire nelle nostre scuole, costerebbe un occhio della testa.

Pensateci... difendete le scuole, è un vostro diritto.

Nessun commento: